Obec Lužnice
Lužnice

Úřední hodiny  Pondělí 8:00-12:00  13:00-17:00  Středa 8:00-12:00  13:00-17:00

 

 

Z historie

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUŽNICI

Myšlenka neokázalé vůle vzájemně si pomáhat při ohrožení životů i majetku živlem tak nebezpečným, jako je oheň, vedlo také obyvatelstvo naší obce k založení sboru dobrovolných hasičů. O tom, jak velký význam přikládali naši předkové existenci tohoto sdružení, svědčí i počet zakládajících členů - zvlaště přihlédneme-li k tehdejšímu počtu čísel popisných, jichž nebyla ani stovka.

První kronikář obce zaznamenal o založení sboru hasičů toto:

Rok 1894

Hasičský sbor.   V tomto roce založen v Lužnici "Sbor dobrovolných hasičů", který měl v 1. roce 27 členů. Brzy poté vystavěla obec za starosty F. Štěrby hasičskou schráň se sborovnou nákladem 1600 K nepočítaje kámen.

Potřebnost mít v obci muže znalé způsobů hašení požárů a vybavené tehdy dostupnou technikou, dokládají záznamy v kronice obce o největších požárech ještě před založením sboru, jak o nich vypovídali pamětníci.

Požáry.   R. 1867 vyhořel statek Krejčů č. 32. zapálen bleskem.

R. 1871 na Tři krále vyhořel statek Kodýmů č. 10. a téhož roku dne 2. března vyhořela č. 12. u Brůžků a č. 71. u Korčáků a č. 14. u Heráfů.

R. 1873, dne 8. Prosince, vyhořeli Rutů a Štěrbů č. 15. a o dva dni později, dne 10. prosince, vyhořeli Škardů č. 1., Mračků č. 2., Bílých č. 3. a Vosyka č. 44. Tyto 4 statky hořely od odpoledne až do rána druhého dne. Tvrdilo se, že je zapálil kdosi z důvodu, aby měli řemeslníci práci.

R. 1892 vypukl požár u chalupníka Martina Bendy č. 22. Stavení úplně dřevěné, stojící v zahradě vedle č. 23., lehlo úplně popelem. Chalupa byla postavena znovu a sice proti kříži a má totéž číslo 22.

R. 1890, za velké povodně, vyhořela jednota č. 39. u Kocandů. Shořelo tam 12 kusů dobytka. Hasiči pro povodeň k ohni nemohli, pojištění bylo nepatrné a tak se octnul majitel Václav Kocanda téměř na mizině. Celé 2 generace trvalo, nežli se z této pohromy postižení vzpamatovali.

Rok 1930

Od tohoto roku nacházíme v kronice obce již pravidelné záznamy  o činnosti hasičů - později po jistou dobu požárníků. A nejsou to pouze zprávy o škodách způsobených ohněm. Hasiči byli v minulosti a mnohde zůstávají i v přítomnosti organizátory společenského života, ale zrovna tak neváhají pomáhat při jiných příležitostech - a ti v naší obci to dokázali mnohokrát.

Požáry.   Dne 27. února vznikl požár ve stavení V. Frolíka č. 14. a zničil stodolu a kolny. Přijeli též hasiči z Třeboně s automobilovou stříkačkou a čerpali vodu z řeky u mostu. Škoda na 60.000 Kč byla kryta pojištěním.

Za týden poté dne 6. března vypukl požár v neobydlené chalupě Jos. Nováka č. 66. Vyhořela do základů. Opět zasáhli hasiči domácí i z Třeboně, čímž zachránili sousední číslo 64.

Hasičský sjezd.   Druhý sjezd hasičský od založení sboru pořádala župa lomnická dne 1. června 1930. Průvod hasičů kolem 250 členů a zástup lidí vyšel od brány u Hrkalů směrem k pomníku padlých vojínů, kde starosta župy vzdal hold mrtvým vojínům, načež vyznamenal 4 členy zdejšího sboru za nepřetržité členství ve sboru od jeho založení diplomem. Byli to: Bartoloměj Heráf, František Nouza, Tomáš Skoblík a Matěj Šafář. Slavnostní proslov přednesl velmi procítěně hasič - učitel Kadlec Frant. z Klikova. Odpoledne byla předvedena prostná hasičů a hasiček v zahradě. Při nádherném počasí se slavnost znamenitě vyvedla. Odpoledne se pak tančilo v zahradě, večer v obou hostincích. Hrubý příjem činil přes 5.000 Kč. Hasičský sjezd a odhalení pomníku byly nejzdařilejší slavnosti v obci a nejčetněji navštívené.

Rok 1934

Požáry.   V sobotu 21. července přihnala se bouře, při níž uhodilo do stavení rol. M. Valentové č. 19. Blesk poškodil plotnu a zapálil dříví v kuchyni. Současně zapálil blesk stavení domkáře Jana Leštiny č. 63. Hašení se zúčastnil i sbor hasičů z Přeseky. Stodola uhašena. Třetí blesk uhodil do sítě elektrického proudu a spálil transformátorek zvonků ve škole a spálil (poškodil) radiový přijímač řídícímu učiteli. V tomto zmatku, kdy zvony ve vsi "šturmovaly" poplach, vyjížděly ze vsi 2 svatby na oddavky (rol. Maděra a jeho sestra) a současně zvonil umíráček zemřelé výměnkářce Leštinové.

Rok 1935

Požár.   V neděli dne 20. října vypukl kolem 3. h. odpolední požár u chalupníka V. Oušky č. 31., jemuž podlehla stodola a kůlna. Hasičský sbor včas zakročil. Pojišťovna "Slavie" uhradila pohořelému škodu 7.000 Kč.

Rok 1936

Požár.   V noci na 20. června vypukl požár ve 2 sousedních číslech 52. a 80. a zničil obě. Josef Zvánovec, majitel chalupy č. 52., obdržel od "První české" pojišťovny pojistné ve výši 8.500 Kč. Anna Vodvářková č. 80., jíž zničil oheň 2 vozy, benzinový motor, řezačku a 1 vepře, obdržela od téže pojišťovny 12.700 Kč. Kromě domácího sboru dobrovolných hasičů zasáhli účinně i hasiči z Lomnice se stříkačkou motorovou. Vodu čerpali z řeky za chalupou Jos. Chyny.

Rok 1965

Sjezd požárních sborů v naší obci - svolání. V listopadu konala se v sále Jednoty slavnostní výroční schůze MJ ČSPO (Místní jednota československých požárníků) za přítomnosti zástupců OV z J. Hradce. Bylo rozhodnuto uspořádat v  příštím roce sjezd požárních sborů do Lužnice u příležitosti oslavy 75. výročí založení MJ.

Rok 1966

Sjezd požárníků   byl důstojnou oslavou 75. výročí zal. MJ ČSPO. Sjezdu se zúčastnilo 7 požár. jednot z okolí. Hosté byli vítáni u školy slavobránou, slavnostní přehlídka se konala na návsi u tribuny s vlajkami. Odpoledne pokračoval program závody požárních hlídek. Po celý den účinkovala dechová hudba. Naše jednota byla vyznamenána titulem "vzorná jednota" a někteří požárníci odznakem "vzorný požárník".

Rok 1969

V té části obce, kde se říká "Jezárek", bylo letos započato se stavbou požární nádrže z betonových panelů. Zmizí tak konečně za teplých letních dnů páchnoucí bahnitý rybníček, který by v případě požáru mnoho vody neposkytl.

Kultura a osvěta:

Plesy a taneční zábavy organizovali tradičně požárníci a mládež.

Záznamů podobných tomuto je v kronice obce velký počet. Hasičský bál - ples byl každoroční společenskou událostí. A stalo se zavedeným mravem, že z domu, odkud se nikdo z vážných příčin bálu nikdo nezúčastnil, posílali vstupné.

Rok 1970

Nové úpravy obce:  V jarních a letních měsících byla dokončena také požární nádrž v Jezárku. V září a říjnu začaly přípravné práce na asfaltování cest kolem nádrže.

Rok 1971

Lesní požár:   24.7. hořelo v lese Potěšil, o dva dny později, téměř na stejném místě, znovu. Škoda není velká zásluhou rychlého zásahu požárníků a dobrovolníků z řad občanů.

Rok 1973

Novou stříkačku   má od 17.7. zdejší sbor požárníků. Je výkonnější než stříkačka dosud používaná.

Rok 1976

Oslava 85. výročí založení požárního sboru v Lužnici   se konala 25.7. jako součást sjezdu rodáků. Oslavy začaly už ráno položením věnců k památníku padlých v I. světové válce. Tohoto pietního aktu se zúčastnily požárnické sbory ze sousedních obcí, později, po slavnostních projevech, byla zasloužilým a nejstarším členům místního sboru odevzdána vyznamenání. Následovala přehlídka požární techniky, při níž se s kuriozitou - ruční stříkačkou taženou koňským spřežením - představili požárníci ze Záblatí. Zdařilá oslava pokračovala odpoledne a večer taneční zábavou.

Požár   založili dva šestiletí chlapci v čp. 3. Rychlým zásahem požárních sborů z Lužnice, Lomnice n/Luž. a J. Hradce nedošlo k větší škodě. Shořelo pouze asi 10 q stelivové slámy.

Rok 1981

Sjezd rodáků  a oslavu 90 let trvání požárního sboru v obci uspořádali 27.6. požárníci a ostatní složky NF. Všem rodákům, jejichž adresy se podařilo získat, poslali organizátoři pozvánky, stejně jako požárním sborům z okolních obcí. Účast byla veliká, přispělo k tomu jistě i počasí: po celý den svítilo slunce, i večer a v noci bylo neobvykle teplo. A to den předtím, v pátek navečer, přišel prudký déšť s vichřicí, která strhla slavobrány na příjezdových silnicích. Obě byly ještě týž den postaveny. K oslavě výročí přijely požární sbory z Třeboně, Ponědraže, Břilic, Lomnice n. Luž., Chlumu u Třeboně, Záblatí, Kolenec, Novosedel n. Než. a Zákřína z okr. Česká Lípa, které přivítali domácí před zbrojnicí.

V 9. hod. se před školou seřadil průvod rodáků a požárníků, který přišel k pomníku padlých v I. světové válce. Po položení věnců následoval kulturní program školní mládeže na řečnické tribuně před čp. 8, po něm slavnostní projevy. Před polednem předvedli požárníci ukázky požární techniky - od historické stříkačky umístěné na bryčce tažené koňmi až po likvidaci ohně stříkanou pěnou. Po obědě si rodáci a další hosté mohli zatančit při dechové hudbě v místním hostinci, druhá hudba hrála u parku na návsi. Na obou místech se vyhrávalo, zpívalo a tančilo téměř až do nedělního rána.

Rok 1986

Výročí založení požárního sboru.  Dne 21.6. se konala oslava 95. výročí založení požárního sboru v Lužnici. Místní požárníci pozvali k oslavě významného výročí ZO SPO z Lomnice n. Luž., Břilic a Novosedel n. Než. Slavnost začala vítáním sborů před požární zbrojnicí, potom pokračovala položením věnce k pomníku padlých a vyslechnutím národní hymny. V sále hostince pozdravili účastníky za místní organizaci Kovář Jaroslav a Adolf Veith, za OSPO v J. Hradci promluvil s. Šenkýř a MNV v Lomnici n. Luž. předseda s. Klička. Dále byl ZO SPO předán diplom a zasloužilí členové sboru obdrželi pamětní medaile. Po skončení oficiální části oslav hrála přítomným k tanci i poslechu kapela Dynínka.

Škoda, že letos byla porušena začínající a oblíbená tradice spojení požárnického výročí se sjezdem rodáků - organizátoři od setkání rodáků upustili kvůli ohlášené výstavbě vodovodu a prodejny, protože se předpokládalo, že dojde k rozkopání značné části vozovek v obci, především na návsi.

Rok 1996

Úprava požární nádrže  v Jezárku během července a srpna přinesla jednak zlepšení vzhledu této části obce, protože vyčištěním dna zmizel hustý porost orobince, navíc nové osazení panelů po obvodu brání sesouvání břehů. Nádrž byla o několik metrů zkrácena navezením zeminy, okolní terén urovnán a oset travním semenem, vyspárováno je nově také kamenné ostění výpusti, náklady činily 390 799 Kč.

Rok 2001

Položka v rozpočtu obce: vydání: hasiči              24 370,-

Dítě v hořícím autě se ocitlo odpoledne o lužnické pouti před čp. 102. Vlivem horka se vznítily benzinové páry unikající ze zapalovače uloženého v palubní skříňce a následný požár se rychle rozšířil na celé auto.Než na místo dorazili telefonicky přivolaní třeboňští hasiči, zůstal z auta ohořelý vrak. Místní hasiči nezasahovali.

Soutěž hasičských sborů se konala v kempu za mostem poslední srpnovou sobotu. Pro hasiče z Lomnice nad Luž. ji zorganizoval nájemce kempu Zdeněk Radosta ml., zúčastnilo se 14 družstev.

Rok 2002

Povodeň

Počátkem srpna zasáhly jižní Čechy dvě mohutné vlny dešťových srážek. V úterý 13. srpna před 17. hod. oznámil místní rozhlas, že okresní povodňový štáb rozhodl evakuovat obyvatele Lužnice a všichni že musí obec do 19. hod. opustit. Byly to dramatické chvíle, kdy na návsi stála auta armády, policie a hasičů a lidé opouštěli své domovy s myšlenkami na to, jestli se budou mít kam vrátit.

Po skončení evakuace

V domech zasažených povodní čekala na majitele spousta práce s vyklízením zničených věcí, především nábytku a dalšího zařízení, s úklidem a vysoušením, než se staly opět obyvatelnými. Významnou pomoc poskytli vojáci a místní hasiči.

Za evakuace a po ní pracoval na OÚ krizový štáb, ten také po opadnutí vody organizoval úklidové práce armády a hasičů.

Na "stoletou vodu" současníci dlouho nezapomenou -  a vzpomínky zůstanou navždycky spojené se skutečným hrdinstvím mnoha členů zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Nejen, že zůstali v obci během týdenní evakuace obyvatel a pomáhali vojákům při záchranných pracích; většina z nich po ukončení evakuace a opadnutí vody pomáhala nejdřív těm nejvíce postiženým - a teprve potom mysleli na své.

Rok 2003

Požár na kravíně vypukl ve večerních hodinách 5. října. Způsobil ho zkrat v elektrické instalaci malotraktoru . Přijely hasičské sbory z Lomnice a Třeboně a společně s hasiči lužnickými zabránili mnohem větší škodě, než jaká do té chvíle vznikla.

Rok 2004

Setkání rodáků a přátel Lužnice. Hasiči uspořádali v kempu za mostem noční soutěž v ovládání požární techniky.

Rok 2005

Prodáno  čp. 25. Objekt na návsi proti kostelu, odkud se letos přestěhoval obecní úřad, má pozoruhodnou historii: v r. 1894 postaven jako hasičská zbrojnice (schráň) se sborovnou.  Jako hasičská zbrojnice bude sloužit bývalý sklad na školním dvoře.

Požár v areálu kravína byl ohlášen 31.3. po 14. hod. Hořelo tam přibližně 120 balíků slámy. K ohni přijeli hasiči z Třeboně a Lomnice n. Luž. a zabránili ohrožení 40 kusů krav a telat. Požářiště hlídané lužnickými hasiči doutnalo až do následujícího rána.

Hasičská soutěž. se konala 20. srpna. Zúčastnilo se 26 družstev z Čech a Moravy. Ze 4 družstev žen byly nejlepší soutěžící z obce Sedlatice, také sedlatičtí muži zvítězili. Až osmnácté místo obsadili místní hasiči.

Záznamy z kroniky obce vybral a komentářem doplnil Jan Nouza, kronikář obce.

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 18/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/9 °C

Firmy a služby v obci

živobce

Webová kamera

webova kamera

Mapová aplikace

Mapová aplikace